VARFÖR SKA JAG SCREENA MITT BARN?

Autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) är en relativt vanlig metabol sjukdom bland barn och unga. Sjukdomen orsakas av brist på insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som har till uppgift att transportera glukos (socker) från blodet in till kroppens celler. Barn som drabbas av autoimmun diabetes måste under resten av sitt liv behandlas med insulin. Autoimmun diabetes upptäcks ofta inte förrän individen uppvisar allvarliga och ibland livshotande symptom. Men om barn med autoimmun diabetes upptäcks tidigt kan allvarliga akuta komplikationer undvikas. Barn som insjuknar i autoimmun diabetes bär vanligen på gener som innebär en förhöjd risk att drabbas. De flesta barn som drabbas av sjukdomen har ingen tidigare släkting med autoimmun diabetes. I ASTR1D genomför vi ett screeningtest för att upptäcka om ditt barn bär på genvariationer som innebär en förhöjd  risk att drabbas av autoimmun diabetes. Bland barn som föds i Sverige är det 1,2 procent, eller 12 av 1000 som har denna risk.

Screeningtestet i ASTR1D identifierar även barn som har förhöjd risk att drabbas av celiaki (glutenintolerans). Celiaki är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar reagerar på gluten vilket ger upphov till att tunntarmens slemhinna (även kallad tarmluddet) blir inflammerad och stöts bort. Barn med celiaki behöver äta en livslång glutenfri kost. Obehandlad celiaki kan hos barn bland annat leda till undernäring och långsam tillväxt. Celiaki upptäcks oftast inte förrän individen uppvisar symptom. Genom screening kan celiaki upptäckas i ett tidigt skede och behandling påbörjas innan komplikationer till sjukdomen uppstår. Syftet med PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne) är att undersöka om probiotika och en glutenfri kost under de tre första levnadsåren kan förhindra senare uppkomst av celiaki.

 

 

5 goda skäl till att ditt barn ska medverka i ASTR1D

  • ASTR1D undersöks ditt barn för förhöjd risk för autoimmun diabetes och celiaki, två vanliga metabola sjukdomar bland barn och unga.
  • I ASTR1D identifieras drygt ett barn av 100 med förhöjd risk för autoimmun diabetes och knappt två barn av 100 med förhöjd risk för celiaki.
  • Screening i ASTR1D möjliggör för barn med förhöjd risk för autoimmun diabetes och celiaki att medverka i preventionsstudier med syfte att förhindra sjukdomen.
  • Screening i ASTR1D möjliggör för barn med förhöjd risk för autoimmun diabetes att medverka i efterföljande studier där tecken på ett eventuellt insjuknande kan upptäckas i ett tidigt skede och därmed minska risken för allvarliga komplikationer.
  • I ASTR1D har familjer med barn med förhöjd risk för autoimmun diabetes och celiaki möjlighet till rådgivning från vårdutbildad personal med stor erfarenhet av vad det innebär att leva med sjukdomarna.