BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Uw cookie-instelling

Cookie preference

Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help.

Data Protection | Afdruk

Use of cookies

Your selection was saved!

More information

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

 • Accept all cookies:
  All cookies such as tracking and analytics cookies.
 • Accept first-party cookies only:
  Only cookies from this website.
 • Reject all cookies:
  No cookies except for those necessary for technical reasons are set. Borlabs Cookie already set a necessary cookie.

You can change your cookie setting here anytime: be-data-protection-statement. be-afdruk

Back

 

Uw cookieselectiegeschiedenis

Time stampUser action

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere nationale gegevensbeschermingswetten in de lidstaten, evenals andere bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, is de verantwoordelijke:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 
II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

DPO – UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
e-mail: dpo@uzleuven.be

 
III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een goed functionerende website te bieden, evenals onze inhoud en services. In de regel worden de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen verwerkt met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin het niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen omwille van feitelijke redenen en wettelijke bepalingen die de verwerking van de gegevens mogelijk maken.

 

2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6(1)(a) van de General Data Protection Regulation (GDPR) als rechtsgrondslag.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6(1)(b) van GDPR als rechtsgrondslag.

Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient artikel 6(1)(c)  van GDPR als rechtsgrondslag.

In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6(1)(d) van GDPR als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde te beschermen en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, dient artikel 6(1)(f) van GDPR als de wettelijke basis voor de verwerking.

 

3. Gegevensverwijdering en opslagperiode

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Gegevens kunnen bovendien worden opgeslagen als dit was bedoeld door Europese of nationale wetgevers in EU-regelgeving, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die voorzienbaar is. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een bewaarperiode voorgeschreven door de genoemde normen vervalt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens om een contract te sluiten of te voltooien.

 

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1.  Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de toegangscomputer.

De volgende gegevens worden in dit geval verzameld:

 • Informatie over het browsertype en de versie die wordt gebruikt
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internet-serviceprovider van de gebruiker
 • Het door de gebruiker gepseudonimiseerde IP-adres
 • Datum en tijd van de dag van toegang
 • Websites waarvan het systeem van de gebruiker onze website bereikt
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6(1)(f)  van GDPR.

 

3.  Doel van de gegevensverwerking

Het systeem slaat het IP-adres tijdelijk op en is noodzakelijk, zodat de website kan worden afgeleverd op de computer van de gebruiker. Dit vereist dat het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie wordt opgeslagen.

De opslag van logbestanden vindt plaats om de functionele mogelijkheden van de website te waarborgen. We gebruiken de gegevens bovendien om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Gegevens worden in dit verband niet voor marketingdoeleinden geëvalueerd.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking ook in overeenstemming met artikel 6(1)(f) van GDPR.

 

4. Opslagperiode

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Wanneer gegevens worden verzameld om de werking van de website mogelijk te maken, worden de gegevens verwijderd zodra de sessie is beëindigd.

In het geval van gegevensopslag in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Bepaalde opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of gemaskeerd, zodat het niet langer mogelijk is om naar de toegang tot de cliënt te verwijzen.

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het vastleggen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is van vitaal belang voor de werking van de internetwebsite. De gebruiker heeft bijgevolg geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

 

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een tekenreeks die eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website te organiseren op een manier die gebruikersvriendelijker is. Sommige elementen van onze internetpagina vereisen ook dat de aanvragende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een wijziging op een andere pagina.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies in dit verband:

 • Taal instellingen
 • Login Informatie
 • Typo3 backend gebruikersinformatie
 • Eerder bezoek om te voorkomen dat pop-ups opnieuw worden weergegeven
 • Sessie-informatie voor webservices

Op onze website gebruiken we bovendien cookies die een analyse van de surfgewoonten van de gebruiker mogelijk maken:

 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van paginatoegang
 • Gebruik van website-functies
 • Browser
 • Besturingssystemen
 • Datum en tijd van de dag van toegang
 • Websites waarvan het systeem van de gebruiker onze website bereikt

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruiker worden gepseudonimiseerd door technische voorzieningen. Het is daarom niet langer mogelijk om de gegevens aan de toegangsgebruikers te koppelen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden de gebruikers voor gebruik door middel van een informatiebanner op de hoogte gebracht van het gebruik van cookies en verwezen naar deze verklaring betreffende gegevensbescherming. Er is in dit verband ook een opmerking over hoe u met de browserinstellingen kunt werken om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

 

2. Juridische basis voor de gegevensverwerking

The legal basis for the processing of personal data with the use of cookies is Article 6(1)(f) GDPR. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6(1)(f) van GDPR.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Sommige van de functies van onze internetpagina kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een wijziging op een andere pagina.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Overname van taalinstellingen
 • Onthouden zoektermen
 • Functionele mogelijkheden van de Typo3-backend voor editors
 • Functionele mogelijkheden van verschillende PHP-applicaties
 • De gebruikersgegevens verzameld door de technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken

Het doel achter het gebruik van de analysecookies is om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies helpen ons om te achterhalen hoe de website wordt gebruikt, waardoor we ons aanbod continu kunnen optimaliseren.

Ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6(1)(f) van GDPR ligt ook in deze doeleinden.

 

4. Opslagperiode, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website verzonden (bewaartermijn 1 jaar). Jij, als gebruiker, hebt dus ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website nog steeds volledig kunnen worden gebruikt.

 

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze internetpagina's. Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden de gegevens die u zelf in de tekstvelden hebt verstrekt, aan ons doorgegeven.

De volgende gegevens worden ook verzameld tijdens de registratie:

 • IP-adres van de inkomende computer
 • Datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt uw toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens en is er een verwijzing naar deze verklaring betreffende gegevensbescherming.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke verzending expliciet wordt vermeld tijdens het registratieproces. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden.

 

2. Juridische basis voor de gegevensverwerking

Als de gebruiker ermee heeft ingestemd, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich registreert voor nieuwsbrieven artikel 6(1)(a) van GDPR.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te bezorgen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 

4. Opslagperiode

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dienovereenkomstig opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker in kwestie kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link aanwezig.

Dit maakt ook een intrekking mogelijk van de toestemming tot opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

 

VII. Webformulieren en e-mailcontact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Contactformulieren zijn beschikbaar op onze internetwebsite die kunnen worden gebruikt voor elektronische contactondersteuning. Daarnaast zijn er nog andere webformulieren in gebruik die registratie voor evenementen mogelijk maken of die dienen om registraties te verwerken. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens in de tekstvelden naar ons verzonden en opgeslagen. Naast de bovengenoemde gebieden worden ook de volgende opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de registratie
 • Duur van het proces om het formulier in te vullen
 • Browser van gebruiker
 • Informatie over de taalinstelling

Uw toestemming zal worden verkregen voor de verwerking van uw gegevens en er is een verwijzing naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als alternatief is contact mogelijk via het e-mailadres op de betreffende website. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker samen met de e-mail opgeslagen.

In dit verband worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke verzending expliciet wordt vermeld in het kader van de toestemming. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gesprek te verwerken.

 

2. Juridische basis voor de gegevensverwerking

Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6(1) (a) van GDPR.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is artikel 6(1) (f) van GDPR. Als de contactpersoon per e-mail de sluiting van een contract betreft, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6(1) (b) van GDPR.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens van het invoerformulier worden uitsluitend verwerkt om de gebruiker in staat te stellen contact te leggen. In het geval dat contact per e-mail wordt vastgelegd, ligt hier ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen.

 

4. Opslagperiode

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Dit is het geval voor de persoonlijke gegevens van het contactformulier en voor dergelijke gegevens die per e-mail worden verzonden, als het specifieke gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd zodra de omstandigheden het mogelijk maken om daaruit af te leiden dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

De persoonlijke gegevens die tijdens het verzendingsproces bijkomend worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

 

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruikers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruikers per e-mail contact met ons opnemen, kunnen ze op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van hun persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die werden opgeslagen in de loop van het contact worden in dit geval verwijderd.

 
VIII. Gegevensverwerking in het kader van de GPPAD-studies

U kunt alle informatie over gegevensbescherming volgens Art. 13 en Art. 14 GDPR met betrekking tot de deelname aan de GPPAD-studies in de huidige voorwaarden voor deelname en het toestemmingsformulier, dat u hier kunt inzien.

 
IX. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u het onderwerp in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten met betrekking tot de controleur:

 

1. Recht op informatie

U kunt de controleur vragen om bevestiging of we al dan niet persoonsgegevens hebben verwerkt die u aanbelangen.

In het geval dat een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u vragen om de volgende informatie vrij te geven door de controleur:

(1)          De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

(2)          De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

(3)          De ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt

(4)          De geplande opslagperiode van uw persoonlijke gegevens of, als het niet mogelijk is om hierover concrete uitspraken te doen, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

(5)          Het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, van een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

(6)          Het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

(7)          Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verzameld

(8)          Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waarnaar wordt verwezen in artikel 22(1) en (4)van GDPR  en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene

U hebt het recht om openbaarmaking te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die u betreffen, worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen ingevolge artikel 46 van GDPR met betrekking tot de overdracht.

 

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling met betrekking tot de controleur voor zover de verwerkte persoonlijke gegevens betreffende u onjuist of onvolledig zijn. De controleur moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

 

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van de persoonlijke gegevens betreffende u onder de volgende voorwaarden aanvragen:

(1)         Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens betreffende u betwist gedurende een periode die de controleur in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren

(2)          De verwerking is onwettig en u bent tegen het verwijderen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens

(3)          De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of

(4)          Als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21 (1) van GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voorrang hebben boven uw gronden

Als de verwerking van de persoonlijke gegevens betreffende u is beperkt, zullen dergelijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

 

4. Recht om te wissen

a) Verplichte verplichting

U kunt vragen dat de controleur de persoonlijke gegevens die u betreffen zonder onnodige vertraging verwijdert. De voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om de gegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

(1)          De persoonlijke gegevens betreffende u zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt

(2)          U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6(1)(a), of artikel 9(2)(a) van GDPR, en wanneer er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking

(3)          U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21(1) van GDPR en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21(2) van GDPR

(4)          De persoonlijke gegevens betreffende u zijn onrechtmatig verwerkt

(5)          De persoonsgegevens die betrekking hebben op u moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

(6)          De persoonsgegevens die u betreffen, zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8(1) van GDPR

 

b) Informatie aan derden

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens van u openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17(1) van GDPR verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen, om controleurs te informeren die de persoonlijke gegevens verwerken die u, als de betrokkene, hebt gevraagd om dergelijke controleurs te verwijderen van koppelingen naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens.

 

c) Uitzonderingen

Er is geen recht op wissen voor zover de verwerking noodzakelijk is:

(1)          Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

(2)          Voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking door de wetgeving van de Unie of de lidstaat vereist waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag aan de voor de verwerking verantwoordelijke toekomt

(3)          Om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9(2) (h) en (i), alsmede artikel 9(3) van GDPR

(4)          Voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89(1) van GDRP, voor zover het recht als bedoeld in onderdeel a) de prestatie waarschijnlijk onmogelijk of ernstig zal schaden van de doelstellingen van die verwerking, of

(5)          Voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

 

5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking met betrekking tot de controleur hebt vastgesteld, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om deze rectificatie of verwijdering van gegevens of beperking van verwerking aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mee te delen, tenzij dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met buitensporige inspanningen.

U hebt het recht om door de verantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

 

6. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om persoonlijke gegevens over u, die u aan de controleur hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt bovendien het recht om de gegevens zonder enige belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens naar een andere verantwoordelijke te verzenden, voor zover deze zijn verstrekt

(1)         de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) van GDPR of artikel 9(2)(a), of op een contract ingevolge artikel 6(1)(b) van GDPR en

(2)         de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u bovendien het recht om de persoonsgegevens die u betreft rechtstreeks door te geven van de ene controleur naar de andere, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag de vrijheden en rechten van anderen niet aantasten.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 

7. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie of artikel 6(1) (e) of (f) van GDPR, inclusief profilering op basis van die bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal niet langer de persoonsgegevens van u verwerken, tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantoont die uw belangen, rechten en vrijheden schenden of als de verwerking de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims dient.

Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens voor u, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die u betreft niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, kunt u uw recht om bezwaar aan te tekenen op geautomatiseerde wijze uitoefenen met behulp van technische specificaties.

 

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van voorafgaande verwerking met toestemming vóór intrekking.

 

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen met betrekking tot u met zich meebrengt of op dezelfde manier van grote invloed op u heeft. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

(2) is toegestaan door het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen vaststelt om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

(3) vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Het is echter niet toegestaan om deze beslissingen te baseren op speciale categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9(1) van GDPR, tenzij artikel 9(2)(a) en (g) van GDPR van toepassing is en passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en legitieme belangen zijn aanwezig.

In de gevallen als bedoeld in de punten (1) en (3), voert de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen uit om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke om uw eigen mening te uiten oogpunt en om de beslissing te betwisten.

 

10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn in strijd met de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de voortgang en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van GDPR.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor het Helmholtz Zentrum München is de Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit <Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information>, Husarenstr. 30, 53117 Bonn, Germany, Tel.: +49 228-997799-0, email: poststelle@bfdi.bund.de.

Secured By miniOrange