Polityka ochrony danych

Twoje ustawienia plików cookie

Cookie preference

Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help.

Data Protection | Imprint

Use of cookies

Your selection was saved!

More information

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

 • Accept all cookies:
  All cookies such as tracking and analytics cookies.
 • Accept first-party cookies only:
  Only cookies from this website.
 • Reject all cookies:
  No cookies except for those necessary for technical reasons are set. Borlabs Cookie already set a necessary cookie.

You can change your cookie setting here anytime: pl-data-protection-statement

Back

 

Twoja historia wyboru plików cookie

Time stampUser action

 

I. Nazwa i adres administratora danych

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich, jak również innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest:

 

Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1

Instytut Matki i Dziecka

Kasprzaka 17A, 01-211

Warszawa

 

Badanie POInT/ SINT1A

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

Anna Łukasik

Tel: 22 3179102

uckwum@uckwum.pl

 
II. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych pełni:

 

Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1

Tomasz Andrasik,

Inspektor Ochrony Danych

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Email: iod@imid.med.pl

22 32 77 394

 

Badanie POInT/SINT1A

Wojciech Brzostowski

Inspektor Danych Osobowych

iod@uckwum.pl

 
III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Dane osobowe naszych użytkowników są przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przepisy ustawowe zezwalają na przetwarzanie danych.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której te dane dotyczą, podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, , za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestaje być aktualny. Dane mogą być dalej przechowywane, jeśli było to zamierzone przez europejskich lub krajowych ustawodawców w przepisach unijnych, ustawach lub innych postanowieniach, którym podlega administrator danych i które można przewidzieć. Dane są również blokowane lub usuwane po upływie okresu przechowywania danych określonego przez wspomniane normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

IV. Provision of the website and creation of log files

1. Description and scope of the data processing

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje dotyczące systemu komputerowego komputera, z którego usykiwany jest dostęp.

W tym przypadku zbierane są następujące dane:

 • Informacje na temat typu przeglądarki i używanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Pseudonimizowany adres IP użytkownika
 • Data i godzina dnia dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp poprzez naszą stronę internetową

Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

System będzie tymczasowo przechowywał adres IP gdy jest to niezbędnę, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Wymaga to przechowywania adresu IP użytkownika na czas trwania sesji.

Przechowywanie plików dziennika systemowego odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowo wykorzystujemy te dane w celu optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych systemów informatycznych. Dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

W tym celu nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych jest zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane wówczas, gdy nie są już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Gdy dane są gromadzone w celu umożliwienia funkcjonowania strony internetowej, dane zostaną usunięte zaraz po zakończeniu sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, dane przechowywanie są nie dłużej niż siedem dni. Możliwe jest przechowywanie części danych poza tym okresem. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub zamaskowane, tak że nie można już odwoływać się do dostępu do klienta.

 

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Rejestrowanie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej i przechowywania danych w plikach dzienników ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zakwestionowania rejestrowania i przechowywania tych danych.

 

V. Wykorzystanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera sekwencję znaków, która umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookies, aby zorganizować naszą stronę internetową w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają również identyfikacji przeglądarki połączeń, nawet po zmianie na inną stronę. W związku z tym przechowywane i przesyłane w ciasteczkach są następujące dane:

 • Ustawienia języka
 • Dane logowania
 • Typo3 informacje o użytkowniku końcowym
 • Wcześniejsza wizyta, aby zapobiec ponownemu wyświetlaniu wyskakujących okienek
 • Informacje o sesjach dla serwisów internetowych

Na naszej stronie stosujemy dodatkowo pliki cookie, które pozwalają na analizę nawyków korzystania z sieci internetowej przez użytkownika:

 • Wprowadzono wyszukiwane hasła
 • Częstotliwość dostępu do stron
 • Wykorzystanie funkcji strony internetowej
 • Przeglądarka
 • System operacyjny
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej witryny

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego nie jest już możliwe dopasowanie danych do dostępu użytkownika. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Odwiedzając naszą stronę, użytkownicy są informowani o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy za pomocą banera informacyjnego i oraz są odsyłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Na naszej stronie internetowej znajduje się także informacja dotycząca sposobu pracy z ustawieniami przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystania plików cookie, które są konieczne z uwagi na aspekty techniczne, jest uproszczenie korzystania z witryn internetowych dla użytkowników. Niektóre z funkcji naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu przeglądarka musi być rozpoznana nawet po zmianie na inną stronę.

Pliki cookie wymagają następujących aplikacji:

 • Ustawienia językowe
 • Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł
 • Funkcjonalność backendu Typo3 dla redaktorów
 • Funkcjonalność różnych aplikacji PHP
 • Dane użytkownika zebrane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Celem wykorzystania plików cookie do analizy jest poprawa jakości naszej witryny i jej zawartości. Pliki cookie do analizy pomagają nam dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa, co pozwala nam nieustannie optymalizować naszą ofertę.

Dla powyższych celów, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO leży w naszym uzasadnionym interesie.

 

4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usuwania

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane stamtąd na naszą stronę internetową (okres przechowywania 1 rok).

Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to również nastąpić automatycznie. W przypadku dezaktywowania plików cookie na naszej stronie internetowej istnieje możliwość, że nie wszystkie funkcje witryny będą nadal mogły być w pełni wykorzystywane.

 

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszych stronach internetowych można subskrybować bezpłatny newsletter. Podczas rejestracji do newslettera dane dostarczone przez Ciebie w polach tekstowych są przekazywane do nas.

Podczas rejestracji zbierane są również następujące dane:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda na przetwarzanie danych oraz istnieje możliwość zapoznania się z niniejszym o ochronie danych. W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newslettera żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazywanie jest wyraźnie wskazane podczas procesu rejestracji. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Adres e-mail użytkownika jest gromadzony w celu dostarczenia newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

 

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo subskrypcja newslettera jest aktywna.

 

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownik w dowolnym momencie może anulować subskrypcję newslettera. W tym celu w każdym newsletterze zamieszczono odpowiedni link.

Link umożliwia także wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

 

VII. Formularze kontaktowe

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystane do elektronicznego wsparcia kontaktowego. Ponadto istnieją dodatkowe formularze internetowe, które umożliwiają rejestrację zdarzeń lub przetwarzanie rejestracji. Jeśli użytkownik skorzysta z powyższych formularzy, dane wstawione w pola tekstowe zostaną przesłane do nas i zapisane. Oprócz wyżej wymienionych obszarów przechowywane są również:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji
 • Czas trwania procesu wypełnienia formularza
 • Informacja o przeglądarce użytkownika
 • Informacje o ustawieniach języka

Podczas uzyskiwania Twojej zgody na przetwarzanie twoich danych zamieszczone zostanie odniesienie do tego niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Ewentualnie kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail podanego na konkretnej stronie internetowej. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesyłane wraz z wiadomością e-mail.

W związku powyższym żadne dane nie są przesyłane stronom trzecim, chyba że takie przekazywanie jest wyraźnie wskazane w ramach zgody. Dane są używane wyłącznie do przetwarzania kontaktu mailowego.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane w trakcie wysyłania wiadomości e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt przez e-mail dotyczy zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe z formularza zgłoszeniowego są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez użytkownika za pomocą poczty e-mail, administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Dane są usuwane wówczas, gdy nie są już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dotyczy to danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych przez użytkownika pocztą elektroniczną w przypadku zakończenia kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail. Uważa się, że kontakt za pośrednictwem poczty e-mail został zakończony, gdy okoliczności pozwalają na stwierdzenie, że dane temat kontaktu został jednoznacznie wyjaśniony. Dane osobowe gromadzone dodatkowo podczas procesu wysyłania są usuwane nie później niż po upływie siedmiu dni.

 

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownicy mają zawsze możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownicy skontaktują się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania ich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w tym przypadku usunięte.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych w ramach badań GPPAD

Na podstawie art. 13 i 14 RODO wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie udziału w badaniach GPPAD można znaleźć w warunkach uczestnictwa i formularzach zgód, których aktualne wersje dostępne są tutaj.

 

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem w rozumieniu RODO i masz następujące prawa w stosunku do administratora:

 

1. Prawo do informacji

Możesz poprosić administratora o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które Cię dotyczą. W przypadku takiego przetwarzania, możesz poprosić administratora o ujawnienie następujących informacji:

 • Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe
 • Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały ujawnione lub są nadal ujawniane
 • Planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli nie jest możliwe przedstawienie konkretnych ustaleń w tym zakresie, kryteria ustalania okresu przechowywania
 • Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • Istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą
 • Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w takich przypadkach istotne informacje na temat logiki tego procesu, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której te dane dotyczą

Masz prawo zażądać ujawnienia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz poprosić o informacje na temat odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO dotyczących przekazywania danych.

 

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do poprawienia i / lub uzupełnienia w odniesieniu do administratora danych w zakresie, w jakim przetwarzane dane osobowe dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi dokonać sprostowania bez zbędnej zwłoki.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby pod następującymi warunkami:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych dotyczących Twojej osoby, przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem jednak sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego zażądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • Jeśli sprzeciwiałeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO - w oczekiwaniu na weryfikację uzasadnienie sprzeciwu przez administratora.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane takie, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub osób trzecich. osobą prawną lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi wymaganiami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Możesz poprosić administratora, aby usunął Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki. Administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy zastosowanie ma jedna z następujących przyczyn:

 1. Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już konieczne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób
 2. Użytkownik wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i gdy nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania
 3. Użytkownik sprzeciwiacie się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO
 4. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały przetworzone niezgodnie z prawem
 5. Dane osobowe dotyczące użytkownika muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym obowiązkiem w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 6. Dane osobowe dotyczące Twojej osoby zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO

 

b) Informacje dla stron trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

 

c) Wyjątki

Użytkownik nie ma prawa do usunięcia swoich danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ppkt.1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Prawo do otrzymania informacji

W przypadku ustalenia prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do administratora, administrator jest zobowiązany do powiadomienia o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania każdego adresata, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Masz prawo do otrzymania informacji od administratora o tych odbiorcach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Twojej osoby, które dostarczyłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo do przekazywania danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, o ile

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, masz ponadto prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Twojej osoby były przesyłane bezpośrednio do jednego administratora do innego, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Nie zezwala się na niekorzystny wpływ na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w oparciu o podstawy dotyczące Twojej konkretnej sytuacji lub artykułu 6 (1) (e) lub (f) RODO, w tym profilowania w oparciu o te przepisy.

Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że administrator wykaże istotne uzasadnione powody do przetwarzania, które przewyższają Twój interes, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim bezpośrednim marketingiem.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące Twojej osoby nie będą już przetwarzane w takich celach.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i bez względu na dyrektywę 2002/58 / WE, użytkownik może skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków technicznych.

 

8. Prawo do wycofania deklaracji zgody na ochronę danych

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją deklarację zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania za zgodą przed jej wycofaniem.

 

9. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące Twojej osoby lub w podobny sposób znacząco wpływa na Ciebie. Nie dotyczy to decyzji:

 • niezbędnej do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
 • dozwolonej na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i który ustanawia również odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów, lub
 • odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie mają art. 9 ust. 2 lit. a) i g) RODO oraz gdy zastosowanie mają odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim Swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dane dotyczące Twojej osoby naruszają przepisy RODO.

Organ nadzoru, w którym złożono skargę, poinformuje skarżącego o postępach i wyniku skargi, w tym o możliwości sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 RODO.

Właściwym organem nadzorczym dla Helmholtz Munich jest:

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

<Federalny komisarz ds. Ochrony danych i wolności informacji>,

Husarenstr. 30, 53117 Bonn, Niemcy,

tel .: +49 228-997799-0,

email: poststelle@bfdi.bund.de.

Secured By miniOrange