VAD ÄR GPPAD?

Den Globala Plattformen för Prevention av Autoimmun Diabetes (GPPAD) initierades år 2015. GPPAD är ett nätverk bestående av forskare, professionella och akademiska institutioner. Tillsammans skapar vi en internationell infrastruktur för primärpreventiva studier avseende autoimmun diabetes (typ 1-diabetes). Dessa studier baseras på screeningprogram i vilka barn med förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes identifieras innan de blir sjuka. Gemensamt för de primärpreventiva studierna i GPPAD är målet att minska antalet barn som utvecklar betacellsautoimmunitet och därmed minska antalet barn som drabbas av autoimmun diabetes.

 

VI FORSKAR: VI UTVECKLAR. VI SLÅSS.

FÖR EN VÄRLD UTAN TYP 1-DIABETER.

 

 

Vision

GPPADs vision är att bromsa trenden med ett ökande antal barn som insjuknar i autoimmun diabetes. För att förverkliga denna vision sker i GPPAD global aktion byggd kring en plattform som koordinerar arbetet med att initiera och driva kontrollerade preventionsstudier. GPPADs vision kräver deltagande och engagemang från en mängd parter; kliniker, forskare, regeringar, allmänhet och samhället i stort. Om vi lyckas med att nå visionen beror ytterst på hur väl involverade dessa parter blir i de behov och medel som behövs för att skapa prevention av en livslång sjukdom. I västvärlden drabbas årligen 4 barn av 1000 av autoimmun diabetes och i Sverige insjuknar nära 3 barn om dagen.

Bakgrund

I GPPAD fokuseras vi på prevention av den autoimmunitet som föregår ett insjuknande i autoimmun diabetes. Under detta stadie förstörs de insulinproducerande cellerna vilket så småningom leder till att individen insjuknar. Autoimmunitet hos barn uppträder ofta i åldersspannet mellan 9 till 24 månader. Primärpreventiv behandling måste därför sättas in under spädbarnstiden eller tidigare. I GPPAD genomförs på flera håll i Europa screeningprogram för att identifiera nyfödda barn med förhöjd risk att tidigt i livet drabbas av autoimmun diabetes. I Sverige går denna screening under namnet ASTR1D och genomförs i Skåne.

Via ett enkelt genetiskt test identifieras nyfödda med en 25-faldigt ökad risk att drabbas av autoimmun diabetes jämfört med den övriga befolkningen. Barn med förhöjd risk kan delta som forskningspersoner i en GPPAD-initierad studie där oralt insulins förmåga att förebygga och förhindra autoimmunitet och autoimmun diabetes prövas.

Främjande

ASTR1D och POInT genomförs på initiativ av GPPAD (Global Plattform för Prevention av Autoimmun Diabetes). GPPAD är ett nätverk bestående av ett flertal akademiska forskningsinstitutioner och kliniker i Europa. Helmholtz Zentrum i München i Tyskland är ansvarigt för att koordinera studien.

Den USA-baserade fonden The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust finansierar ASTR1D och POInT. Helmsleyfonden strävar efter att förbättra liv genom att stödja exceptionella insatser, både i USA och runt om i världen, för människors hälsa. Fonden stödjer bland annat forskning inom fältet autoimmun diabetes (typ 1-diabetes).

Ansvariga svenska myndigheter (Regionala etikprövningsnämnden i Lund samt Läkemedelsverket) har godkänt både screeningstudien samt de två preventionsstudierna POInT (autoimmun diabetes) och PreCiSe (celiaki).

Studiencentran

GPPAD forskningsinstitutioner och kliniker i Europa

Secured By miniOrange